รับทำวีซ่าจีน  พม่า จีน อินเดีย ไต้หวัน เนปาล ทริปเทรคกิ้งพูนฮิลล์ ทริปเทรคกิ้ง EBC แคชเมียร์
ทริปเวียดนามใต้ 5 วัน 4 คืน โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัท - เวียตนาม - Program Tour EASY ON TOUR
Register
 
เที่ยวกับ พร  บริการทำวีซ่าจีน  พม่า จีน อินเดีย ไต้หวัน เนปาล ทริปเทรคกิ้งพูนฮิลล์ ทริปเทรคกิ้ง EBC แคชเมียร์

ทริปเวียดนามใต้ 5 วัน 4 คืน โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัท
Read 7043 times
July 21, 2012, 02:04:47 PM
                  HiT & HoT Tour Limited Partnership
                                             www.easy-on-tour.com
                  ทริปเวียดนามใต้ 5 วัน 4 คืน โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่


         
         
         
         
            
                
              

กำหนดการเดินทาง
01-05 ธค.60 : วันพ่อแห่งชาติ
01-05 มีค.61 : วันมาฆะบูชา

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก : กรุงเทพ (ดอนเมือง) –โฮจิมินห์ – มุยเน่
06.00 น. เจอกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก
เช็คอินน์ โหลดสัมภาระ ขึ้นเครื่องกับสายการบินแอร์เอเชีย
07.00 น.ได้เวลาเหินฟ้ามุ่งหน้าสู่นครโฮจิมินห์ TG หรือ Air Asia ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 45 นาที  (เวลาเหมือนเมืองไทย
09.00 น. เดินทางถึงสนามบินโซ่ง่อน (โฮจิมินห์)  พาไปฝากสัมภาระไว้กับโรงแรมใกล้ที่ขึ้นรถบัสไปมุยเน่ แล้วพาไปทาน
มื้อเช้าที่ภัตตาคารในย่านฟามงู๋หลาว  หลังจากนั้นไปชมโบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม ซึ่งมีอายุมากกว่า 100 ปี สร้างด้วยสถาปัตย
กรรมแบบ NEO ROMAN ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่งดงามสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งนครโฮจิมินห์ ข้ามถนนไปชม
ไปรษณีย์กลาง สร้างตั้งแต่สมัยอาณานิคมฝรั่งเศษ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนี่ยล กลับมารับสัมภาระที่โรงแรม
11.30 น. ออกเดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศ สู่เมืองมุยเน่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชมเศษ แวะทานมื้อเที่ยงที่จุดพักรถ
ระหว่างทาง
18.00 น. เดินทางถึงมุยเน่  เข้าที่พัก เป็นโรงแรมธรรมดา ห้องแอร์ พักห้องละ 2-3 คน เก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วก็นำท่าน
ไปทานมื้อเย็น (Seafood) ที่ Canary Beach Resort ห้องอาหารริมทะเล
                       
วันที่ 2 : มุยเน่ (White Sand Dune, Red Sand Dune, Fairy Stream)
เช้า  : หลังอาหารเช้า จะมีรถจี๊ปมารับไปชมทะเลทรายขาว (White Sand Dune) ทะเลทรายที่เป็นเนินสูงกว่า 40 เมตร ซึ่ง
ใหญ่ที่สุดในมุยเน่ ท่านสามารถจ้างรถ ATV ขับพาเที่ยวรอบๆทะเลทรายหรือจะเดินเท้าขึ้นไปก็ได้ ระยะทางประมาณ 1 กม.
ให้เวลาถ่ายรูปกันให้จุใจประมาณ 1 ชม. และไปต่อกันที่ทะเลทรายแดง (Red Sand Dune) ท่านต้องเดินถ่ายรูปหรือจะเช่า
กระดานสไสเดอร์เล่นกันก็ตามอัธยาศัย ไปตกลงราคากันเองนะคะ                               
เที่ยง : ทานมื้อเที่ยงที่ร้านอาหารใกล้ๆที่พัก แล้วพาท่านแวะถ่ายรูปที่หมู่บ้านชาวประมงกันสักครึ่งชั่วโมง  ปิดท้ายด้วยการ
เดินย่ำทรายกลางลำธารในหุบโตรก Fairy Stream ซึ่งเกิดจากลำธารน้ำเล็กๆ ที่ไหลผ่านหุบโตรกลึก สูงกว่า 20 เมตร
(ตัวโตรกคล้ายๆแพะเมืองผีที่จังหวัดแพร่) ชมทัศนียภาพอันงดงามระหว่างการเดินในลำธาร สัมผัสความเย็นฉ่ำของสายน้ำ
กันให้หายร้อน ได้เวลาพอสมควรพากันกลับที่พัก ปล่อยให้อาบน้ำแต่งตัว
เย็น : ทานมื้อเย็นด้วยกันที่ร้านอาหารใกล้ที่พัก                   

วันที่ 3 : มุยเน่ - ดาลัท
07.00 น. ทานมื้อเช้าพร้อมกันที่ร้านอาหารใกล้ที่พัก
08.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองดาลัทด้วยรถบัสปรับอากาศ  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.ครึ่ง
12.00 น. เดินทางถึงเมืองดาลัท เช็คอิน เข้าที่พัก (โรงแรมทิวลิป) เก็บสัมภาระ แล้วพาท่านไปทานมื้อเที่ยงที่ร้านอาหาร
หน้าโรงแรม หลังจากนั้นปล่อยฟรีสไตล์ ให้ท่านไปเดินช๊อปปิ้ง
19.00 น. พาไปทานมื้อเย็นที่ร้านอาหารที่ Night Market หรือตลาดกลางคืนและก็แยกย้ายกันกลับที่พัก

วันที่ 4 : ทัวร์เมืองดาลัท (พระราชวังฤดุร้อน, โบสถไก่, ขึ้นกระเช้าชมเมือง, Valley of love, น้ำตกดาทันลา
07.00 น. ทานมื้อเช้าพร้อมกันที่ห้องอาหารของโรงแรม แล้วฝากฝากสัมภาระไว้ที่เคาน์เตอร์ของโรงแรม แล้วเตรียมตัวออก
ไปเที่ยวกัน
08.00 น. มีรถมารับไปเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ Summer Palace หรือพระราชวังบ๋าวได๋ ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้าย
ของเวียตนาม จากนั้นพาท่านไปชมโบสถไก่  พาไปนั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมทิวทัศน์จากมุมสูงของเมืองดาลัท 
เที่ยง : พาท่านทานมื้อเที่ยง แล้วพาท่านไปชม หุบเขาแห่งรัก (Valley of Love) ปิดท้ายด้วย น้ำตกดาทันลา(Datanla)
ที่น้ำตกนี้มีรถรางให้ขับรอบน้ำตก (ค่าบัตร = 40000 ดอง ประมาณ 60 บาท) รับรองความสนุกและท้าทายและท้าทาย ไม่ควร
พลาด ได้เวลาพอสมควร พากลับโรงแรม
เย็น : พาท่านทานมื้อเย็นที่ร้านอาหารหน้าโรงแรม แล้วปล่อยอิสระให้แยกย้ายกันเดินช๊อปปิ้งที่ Night Market กันอีกครั้ง
แล้วกลับโรงแรม
23.00 น. เดินทางกลับกรุงไซ่ง่อนหรือโฮจิมินห์ซิตี้ ด้วยรถบัสปรับอากาศ (รถนอน) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมงเศษ
นอนหลับไปในรถเลย       

วันที่ 5 : โฮจิมินห์  (เก็บตก โอเปร่า เฮ้าท์ , จัตุรัสโฮจิมินห์, ช๊อปปิ้ง ตลาดเบนถัน - บินกลับกรุงเทพ)
06.00 น. เดินทางถึงโฮจิมินห์  เข้าโรงแรมเก็บสัมภาระ อาบน้ำ แล้วออกไปทานมื้อเช้ากันก่อน หลังอาหารพาท่านไปชม
โอเปร่าเฮ้าท์ และไปถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ของลุงโฮที่จัตุรัสโฮจิมินห์ หลังจากนั้นก็ปล่อยให้ท่านช๊อปปิ้งกันที่ตลาดเบนถัน
เที่ยง  หามื้อเที่ยงทานกันในตลาดเบนถัน แล้วให้ท่านเดินช๊อปปิ้งกันตามอัธยาศัย
เย็นๆ  กลับที่พัก อาบน้ำแต่งตัว แพ็คกระเป๋า
18.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินไซ่ง่อน ด้วยรถแท็กซี่ (4 คนต่อ 1 คัน) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40-50 นาที
19.20 น. เช็คอินน์ โหลดสัมภาระขึ้นเครื่อง ด้วยสารการบินแอร์เอเชีย
20.25 น. ได้เวลาบินกลับประเทศไทย  ด้วย TG หรือ Air Asia ใช้เวลาบิน 1 ชม.45 นาที
22.15 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าทริป
สมาชิก 4-5 คน ค่าทริปท่านละ 18500 บาท
สมาชิก 6-7 คน ค่าทริปท่านละ 17500 บาท
สมาชิก 8-10 คน ค่าทริปท่านละ 16900 บาท
สมาชิก 11-14 คน ค่าทริปท่านละ 16500 บาท
หมายเหตุ : รับสมาชิกไม่เกิน 14 คน รถโค้ช 1 คันนั่งได้ 16 คนรวมไกด์

อัตรานี้รวม
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพ-โฮจิมินห์ สายการบินแอร์เอเชีย
2. ค่ารถรับส่งตลอดรายการ (แท็กซี่ รถบัสนั่ง-นอน(ปรับอากาศ) รถโค้ชชมเมือง รถจี๊ป)
3. ค่าที่พักที่มุยเน่ 1 คืน ดาลัท 1 คืน บนรถนอนอีก 1 คืน ที่พักธรรมดาบรรยากาศดี เป็นห้องแอร์ ห้องละ 2 ท่าน
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ รวมถึงค่านั่งกระเช้าไฟฟ้า
5. ค่าอาหาร 12 มื้อ ตั้งแต่มื้อเช้าที่โฮจิมินห์ จนถึงมื้อเย็นที่โฮจิมินห์ วันสุดท้าย ก่อนบินกลับ
6. ค่าน้ำดื่มติดตัว คนละ 1 ขวดต่อวัน
7. ค่าตัวผู้นำทริปจากเมืองไทย 1 คน
8. ค่าตัวไกด์เวียตนาม
9. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท

หมายเหตุ : ค่าตั๋วแอร์เอเชีย ณ วันที่จองต้องไม่เกิน 4700 บาท ถ้าค่าตั๋วเกินกว่านี้ลูกค้าต้องจ่ายค่าส่วนต่างเอ

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าขับรถรางที่น้ำตกดาทันลา
- ค่าเช่าสไลเดอร์บอร์ดเล่นที่ White Sand Dune & Red Sand Dune
- ค่านั่งรถ ATV ที่ ทะเลทรายขาว
- ค่าทิปไกด์และคนขับรถที่เวียตนาม
- ค่าเครื่องดื่มตามโรงแรมในตู้เย็น และเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่บริษัทจัดหาให้ ท่านต้องชำระเอง
- ค่าน้ำหนักโหลดใต้เครื่อง เราจองไฟร้ทแบบไม่รวมค่าโหลดกระเป๋าให้ท่าน ท่านสามารถหิ้วกระเป๋าขึ้นเครื่องได้คนละ
  1 ใบ  น้ำหนักไม่เกิน 7 กก. ท่านจะซื้อน้ำหนักเพิ่มเองก็ได้

การจองทริป
โอนเงิน 7000 บาท ก่อนเดินทาง 1 สัปดาห์ พร้อมสแกนสลิปโอนเงินส่งมาทางอีเมลล์ : s_pond2010@hotmail.com
หรือ Lind ID : sk_pond135      พร้อมสแกนหน้าพาสปอร์ตส่งทางอีเมลล์เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน
รายละเอียดในการโอนเงิน
ศิริพร  ซุยกิม
ธนาคารไทยพานิชย์  สาขาเซียร์ รังสิต
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ บ/ช : 364-250881-0
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาอาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ บ/ช : 981-9-25162-1
การชำระค่าทริปส่วนที่เหลือ ก่อนวันเดินทาง 15 วัน

สิ่งที่ต้องเตรียม
- กล้องถ่ายรูป พร้อมที่ชาร์จแบ็ตเตอรี่ แบตสำรอง SD card สำรอง
- ของใช้ส่วนตัว ผ้าเช็ดตัว สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน หมวกอาบน้ำ ครีมกันแดด
- แจ็คเก็ตกันหนาว หมวกไหมพรมกันหนาว (ที่ดาลัทอากาศหนาวเย็นทั้งปี เพราะตั้งอยู่ในที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมาก
- หมวกกันแดด ที่ทะเลทรายมุยเน่ แดดแรง ควรพกหมวกปีกกว้างกันแดดได้ดีไปด้วย
- รองเท้ารัดส้น สำหรับเดินลุยทะเลทราย
- เสื่้อกันฝน
- แว่นกันแดด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : คุณศิริพร : 092-4341166, 081-8183286
Line ID : sk_pond135      อีเมลล์ : s_pond2010@hotmail.com   ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06268
« Last Edit: November 24, 2017, 11:35:16 PM by ontouradmin »

Logged


* September 02, 2012, 08:58:55 AM
#1
พร ออกทริปเวียดนามใต้อีกีครั้งเมื่อไหร่บอกด้วยนะคะ พี่กับเพื่อนอีก 2 คนอยากจอยทริปด้วยค่ะ
เห็นรูปทะเลทรายมุยเน่ แล้วอยากไปเดินย่ำมานานแล้ว
« Last Edit: December 07, 2014, 09:47:28 PM by ontouradmin »

Logged


August 12, 2014, 03:07:42 PM
#2
ถ้ามีลูกค้าจองทริปเข้ามาจะแจ้งให้ทราบจ้า
« Last Edit: December 07, 2014, 09:47:42 PM by ontouradmin »

Logged


* March 22, 2018, 05:14:34 PM
#3
แต่ละที่สวยมากๆเลยนะค่ะ เห็นเเล้วอยากไปบ้างเลย

Logged